30 % πλαστικού χρήματος από το 2020

30 % πλαστικού χρήματος από το 2020

Από 1η Ιανουαρίου 2020 ενεργοποιείται το νέο καθεστώς που απαιτεί από μισθωτούς, συνταξιούχος, ελ επαγγελματίες, αγρότες αλλά και όσους αποκτούν εισόδημα από ακίνητα να εξοφλούν με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες αγαθών και παροχής υπηρεσιών αξίας ίσης με το 30 % του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα έξοδα κάθε νοικοκυριού, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινόχρηστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ)

Από την υποχρέωση να καλύψουν ποσοστό του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα εξαιρούνται πλήρως:

Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80 % και άνω

Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

Φορολογούμενοι κάτοικοι της Ε.Ε ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα

Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή

Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία

Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ

Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών)

Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα

Οι φυλακισμένοι

Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρείται και από την υποχρέωση συγκέντρωσης χάρτινων αποδείξεων αξίας 30 % του συνολικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος