Φορολογικές Δηλώσεις 2018 – Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης

Φορολογικές Δηλώσεις 2018 – Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης

Οι ηλεκτρονικές πύλες του taxisnet έχουν ανοίξει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Με την προθεσμία να εκπνέει στο τέλος Ιουνίου. Υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές τις νομοθεσίας έχουν:

 α) Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους.

Θεωρείται ότι μεταξύ άλλων, βαρύνουν το φορολογούμενο τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

Τα τέκνα που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

Το ανήλικο τέκνο εξακολουθεί να βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον συνοικεί με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά του δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη:

• το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,

• τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα (π.χ. εισόδημα ενοικίων από ακίνητο που δωρήθηκε από τον πατέρα),

• έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και

• το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.

Η προηγούμενη διάταξη υποχρέωνε σε υποβολή φορολογικής δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερέβαινε το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καθώς και όταν ο υπόχρεος υπαγόταν σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Εξαίρεση αποτελούσε το φυσικό πρόσωπο, που αποκτούσε αποκλειστικά ετήσιο εισόδημα με βάση τις διατάξεις των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπήρχε επίσης και όταν το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου ήταν μικρότερο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αλλά στο εισόδημα αυτό περιλαμβανόταν και ζημία από εμπορική επιχείρηση ή γεωργική εκμετάλλευση, την οποία δικαιούταν να συμψηφίσει με εισοδήματα του ίδιου και των επόμενων ετών.

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούσαν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνταν να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερέβαινε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συνέτρεχε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :

– Κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ημιφορτηγού κ.λπ.

– Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.

– Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.

– Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.

Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν συντρέχει για τα πρόσωπα αυτά μία από τις λοιπές περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης.

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν.

β) Κάθε φυσικό πρόσωπο για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του.

γ) Τα ανήλικα τέκνα για το εισόδημα που αποκτούν με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της ενότητας 2.3.

δ) Οι κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 (αντικειμενικές δαπάνες) και 17 του Κ.Φ.Ε. (δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχειών).

ε) Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά κατέχουν περιουσιακά στοιχεία και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16 (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες-τεκμήριο διαβίωσης) του Κ.Φ.Ε. ή έχουν προβεί σε αγορές περιουσιακών στοιχείων με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων-πόθεν έσχες) του Κ.Φ.Ε., παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί τεκμηρίων του Κ.Φ.Ε. επειδή δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Για τους κατοίκους αλλοδαπής, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτούς, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές τους στην Ελλάδα.

στ) Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.

Ι.Κ.Ε.Π. – Λογιστικό Γραφείο

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 

 

Για πληροφορίες: Ερμού 35 Κοπανός Τηλ. 2332042000/42888 e-mail: info@mpaltatzidou.gr site: www.mpaltatzidou.gr