ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σχετικά με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής.

Αναλυτικότερα «Σε διαδικασία ρύθμισης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται οι οφειλές των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες καθώς επίσης και οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  α’ και β΄βαθμού και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.»

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

  • Οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.
  • Οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να επιλέξει εάν θα διατηρήσει τη ρύθμιση αυτή ή θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

 

Δεν μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν

την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι

οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε

διοικητικά πρόστιμα-χρηματικές ποινές, καθώς και αυτές που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής

συζύγου ή ανήλικου τέκνου.