Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» περιόδου 2020-2021 προσκαλεί:
– Μητέρες βρεφών και νηπίων
– Μητέρες νηπίων με αναπηρία
– Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών,
που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας (αρ. πρωτ. 11693/03-09-2020).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση έχουν οι εργαζόμενoι/ες που:
1. είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
– 30.000 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
– 33.000 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
– 36.000 ευρώ, για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά
– 39.000 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως/από πέντε (5) παιδιά και άνω
2. είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιημένων πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα:
– Από τις 27.000,01 και έως τις 30.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες με έως δύο (2) παιδιά
– Από τις 30.000,01 έως τις 33.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες με έως τρία (3) παιδιά
– Από τις 33.000,01 και έως τις 36.000,00 για αιτούντες/ες με έως τέσσερα (4) παιδιά
– Από τις 36.000,01 και έως τις 39.000,00 για αιτούντες/ες με έως/από πέντε (5) παιδιά και άνω

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση όσοι:
– είναι άνεργοι/ες και άεργοι/ες
– είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση (με αρ. πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. στις 16 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 08/09/2020 – 18/09/2020.