ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Η Τράπεζα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών ή οφειλές που ενδέχεται να εμφανίσουν καθυστέρηση μελλοντικά.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε καθεστώς ρύθμισης θα πρέπει τόσο οι ίδιοι όσο και οι ενεχόμενοι στην δανειακή σύμβαση συνοφειλέτες, πρόσθετα μέλη, εγγυητές κ.α να συμπληρώσουν το έντυπο της "Τυποποιημένης κατάστασης οικονομικής πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π) φυσικών προσώπων" εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα του ορίσει η Τράπεζα, ώστε να μην χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ως "μη συνεργάσιμος".

 

Ενδεικτικά στοιχεία για την συμπλήρωση της ΤΥ.Κ.Ο.Π:

 1. Προσωπικά&οικογενειακά στοιχεία δανειολήπτη/εγγυητή
 2. Στοιχεία επικοινωνίας δανειολήπτη/εγγυητή και αντίκλητου 
 3. Οικονομικά στοιχεία σε μηνιαία βάση ( εισοδήμα,δαπάνες διαβίωσης , τραπεζικές δαπάνες κ.α)
 4. Στοιχεία ακινήτων 
 5. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

 

Απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά: 

 

 Ιδιώτες

 • Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
 • Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξη
 • Σε περίπτωση ανέργων, προσκομίζεται αποδεικτικό ανεργίας
 • Σε περίπτωση οφειλετών με προβλήματα υγείας, προσκομίζονται οι αναγκαίες, κατά περίπτωση, ιατρικές γνωματεύσεις
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, προσκομίζεται η «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
 • Σε περίπτωση συνταξιούχου υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), προσκομίζεται «Ιατρική Γνωμάτευση» και εισηγητικό σημείωμα.

 Ελεύθεροι επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις 
(προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία)

 • Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη – εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet
 • Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
 • Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 • Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

 

Το Ι.Κ.Ε.Π.-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ αναλαμβάνει την συμπλήρωση του εντύπου με Υπευθυνότητα, Εχεμύθεια και πάνω από όλα Οικονομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ι.Κ.Ε.Π. Τηλ. Εξυπηρέτησης Πολιτών 2332042888.