Διευκρινίσεις για την αίτηση υπαγωγής στο «νόμο Κατσέλη» από οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο.

Διευκρινίσεις για την αίτηση υπαγωγής στο «νόμο Κατσέλη» από οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο.

Σύμφωνα με το έγγραφο Γ99/04/47/25.1.16 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με αφορμή το ολοένα αυξανόμενο πλήθος αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του Ν.3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» (Νόμος Κατσέλη) όπως ισχύει», οι οποίες επιδίδονται είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) είτε στις αποκεντρωμένες κατά τόπον υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., και αφορούν μεταξύ άλλων και στη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των αιτούντων στους λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην Ι.Κ.Α. (Ο.Γ.Α., O.A.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κλπ) η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., κρίνεται να καταστεί σαφής ο ρόλος και η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και η συμμετοχή του στις προαναφερθείσες υποθέσεις.

Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν αποτελεί πιστωτή των οφειλετών οι οποίοι αιτούνται την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου εμπίπτουν οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ', της παρ.2 του άρ.1 του Ν.3869/2010. Συνεπώς πιστωτής νοείται ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ο αιτών έχει ενδεχόμενα δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές και όχι το Κ.Ε.Α.Ο..

Σύμφωνα και με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρ.4 του Ν.3869/2010, η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει τους πιστωτές του (εν προκειμένω τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) καθώς και τις απαιτήσεις τους κατά αυτού και όχι τους φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (εν προκειμένω το Κ.Ε.Α.Ο., όπως κατ' αντιστοιχία ισχύει και στην περίπτωση οφειλών προς Πιστωτικά Ιδρύματα, τις οποίες (οφειλές) ενδεχομένως να διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες κατ' εντολή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Εν κατακλείδι, το δικόγραφο της κατατεθείσας αίτησης πρέπει να στρέφεται κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αποτελούν τους πιστωτές του οφειλέτη, καθώς και να κοινοποιείται με μέριμνα του οφειλέτη σε αυτούς, και όχι στο Κ.Ε.Α.Ο..

Πηγή: Taxheaven ©

 http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27440