Από τις 22 Αυγούστου 2016 η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα αλληλεγγύης υπερηλίκων

Από τις 22 Αυγούστου 2016 η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα αλληλεγγύης υπερηλίκων

Από την Δευτέρα 22 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση του επιδόματος αλληλεγγύης υπερηλίκων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω και το ποσό επιδότησης ανέρχεται στα 360 ευρώ

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΟΓΑ στους Ανταποκριτές του τόπου κατοικίας του/της αιτούντα/σας.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα σωρευτικά είναι οι εξής:

  • Ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει τα 67
  • Να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360 ευρώ
  • Να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια
  • Να έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4 320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ
  • Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 90.000 ευρώ
  • Τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ

 

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου γίνεται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης.

Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στον νόμο.

Συνυπολογίζεται επίσης κάθε άλλο εισόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί ακόμα και αν απαλλάσσεται από τον φόρο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον Ανταποκριτή είναι τα ακόλουθα:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση για τον χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης  και το ποσό της σύνταξης όπως και για το αν δικαιούται ΕΚΑΣ λη πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης (για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού)

 

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ θα προβαίνει στη

χορήγηση ή μη του επιδόματος, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τον φυσικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που τυχόν προκύψουν από αυταπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.