ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Από 15 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται με βάση το Μνημόνιο αλλαγές στην ρύθμιση των 100 δόσεων.

Πολλοί είναι οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και θα δουν αλλαγές στο δοσολόγιο. Η αύξηση του επιτοκίου αλλάζει από το 3% στο 5,05 %.

Ειδικότερα αυτό το οποίο θα ισχύει είναι τo εξής:

  1. Για οφειλές άνω των 5.000 € και ρύθμιση 100 δόσεων το επιτόκιο αυξάνεται από 3 % στο 5,05 %. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από 15 Οκτωβρίου και μετά.
  2. Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ.