Έως 31 Μαρτίου 2016 η υποβολή αιτήσεων για το voucher 18-24 ετών.

Έως 31 Μαρτίου 2016 η υποβολή αιτήσεων για το voucher 18-24 ετών.

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων του προγράμματος voucher 18 έως 24 ετών με το εκπαιδευτικό επίδομα για τους ανέργους να είναι στα 1.471 €.

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που πληρούν  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.
  2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Προσοχή! Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014
  • Κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
  • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ. τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του ΙΚΕΠ-Λογιστικού Γραφείου στο 2332042000/42888.