Έως 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3

Έως 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3

Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη έχουν και οι εταιρείες χωρίς ταμειακή μηχανή με βάση συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Αίτηση μπορούν να κάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ Ερμού 35 Κοπανός

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2332042000/42888